Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. BETONmonteur BV aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan BETONmonteur BV, statutair gevestigd te Uithoorn, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn het juridisch eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van BETONmonteur BV.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

 

*) Onder 'content' wordt verstaan:
tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.